KFS 2019: o czym warto pamiętać

Przedstawiamy kilka wskazówek dla pracodawców ubiegających się o wsparcie na szkolenia pracowników z KFS.

Jak pozyskać środki z KFS

Początek roku to najlepszy okres na przygotowanie planu szkoleń na cały rok w firmie. To także dobry moment na wybór tych obszarów rozwoju kompetencji, które chcemy wzmacniać w swojej organizacji dzięki środkom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).  Na co zwrócić uwagę, ubiegając się o fundusze z KFS, jakie zasady będą obowiązywać w tym roku, kto może liczyć na wsparcie, a kto jest wykluczony? O tym dowiecie się z naszego artykułu.

Wysokość dofinansowania i zasady

Pod koniec stycznia br. niektóre Powiatowe Urzędy Pracy w kraju rozpoczną już przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Instrument ten, cieszy się co roku dużym zainteresowaniem, ponieważ mogą z niego korzystać zarówno duże firmy, jak i przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Poza tym, atrakcyjny jest poziom dofinansowania, ponieważ mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać do 100% dofinansowania, a pozostali pracodawcy 80%.

Kto może ubiegać się o wsparcie z KFS

KFS jest skierowany do wszystkich pracodawców, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia…, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. A co ze wspólnikami w spółkach? W przypadku, gdy pracodawcą jest spółka cywilna, jawna lub partnerska, środki  KFS mogą być przeznaczone na kształcenie ustawiczne zarówno pracowników, jak i wspólników będących osobami fizycznymi.

Od początku powstania tego instrumentu dość kontrowersyjnym rozwiązaniem było wykluczenie przedsiębiorców – właścicieli firm, którzy nie mają zatrudnienia w formie umowy o pracę. W tym roku będzie podobnie. Osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy są zatrudnione na umowę o pracę w spółce) nie mogą skorzystać z KFS. Drugim rozwiązaniem, które nadal budzi wątpliwości w dobie powszechnego dostępu do Internetu, jest brak możliwości realizacji szkoleń w formie e-learningu.

O czym warto pamiętać w tym roku?

A teraz kilka ważnych wskazówek i naszych rekomendacji dotyczących KFS w 2019 roku.

  • Jeden z priorytetów KFS zakłada, że pracodawca musi udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/ analiz. Pamiętajcie, że wyniki badań, które powiatowy urząd pracy będzie wykorzystywał przy analizie wniosków pracodawców powinny być ogólnodostępne.
  • Przypominamy, że każdy urząd pracy może przyjąć wewnętrzne kryteria oceny wniosków lub ograniczenia. Tak jest na przykład w stolicy, gdzie Urząd Pracy m.st. Warszawy przyjął bardzo konkretne zasady oceny i wyboru wniosków. W przypadku niewystarczającej puli środków KFS, urząd może zastosować dodatkowe kryteria, np. urzędnicy mogą zwracać uwagę na wnioski mikroprzedsiębiorstw albo wnioski pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS. Ważne jest, aby zasady te zostały sformułowane jasno i przed ogłoszeniem naboru.
  • Co ze szkoleniami interpersonalnymi? Jeśli planujecie szkolenia związane z rozwojem kompetencji „miękkich”, musicie je powiązać z obszarem rozwoju umiejętności zawodowych, które są niezbędne z wykonywaniem pracy w danym zawodzie deficytowym. Przykład: szkolenie w zakresie skutecznych technik argumentacji i rozmów handlowych dla pracownika działu handlowego lub doradcy mobilnego będzie możliwe do sfinansowania w ramach KFS.
  • Urząd pracy może wezwać pracodawcę do negocjacji w przypadku niewystarczającej puli środków z KFS. Wyniki negocjacji muszą być odzwierciedlone w umowie z PUP.
  • Wszystkie szkolenia finansowane z KFS muszą rozpocząć się i zakończyć się w 2019 r.
  • W wyjątkowych sytuacjach można je przedłużyć do 2020 roku.
  • Pełna lista priorytetów i zasad KFS 2019 znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia pracodawców w pozyskaniu środków z KFS oraz realizacji dedykowanych szkoleń. W pierwszej kolejności pomagamy w określeniu potrzeb szkoleniowych. Analizujemy, jakie kompetencje w Twojej organizacji wymagają wsparcia lub jakie występują luki kompetencyjne.

Wspieramy w doborze tematyki szkoleń pod potrzeby konkretnych pracowników lub grupy pracowników. Sprawdzamy, czy osoby przewidziane do szkoleń są zatrudnione na stanowiskach, które wpisują się w deficytowe zawody w danym powiecie lub w województwie. Najważniejszym elementem naszej współpracy jest wsparcie każdego pracodawcy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie wraz z obowiązkowymi załącznikami. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem szkoleń w 2019 r. jest złożenie wniosku do właściwego urzędu pracy w odpowiednim terminie. Ocena wniosku trwa od 3 do nawet 8 tygodni (w zależności, jak duże będzie zainteresowanie pracodawców).

 

Marcin Kukiz
Joanna Kamola

Autorzy są konsultantami usług rozwojowych w firmie Human Partner. Pomagają przedsiębiorcom w definiowaniu potrzeb szkoleniowych oraz organizacji szkoleń w formule „in company”. Tworzą programy rozwojowe w obszarze, m.in. sprzedaży, zarządzania zespołem i przywództwa, obsługi klienta.

 

Skontaktuj się z nami

w sprawie szkoleń dla Twoich pracowników