dark web market links how to get in the dark web dark web reddit dark web social security number

Program unijny FEnIKS

O konkursie „Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko”

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030
 • poprawę bezpieczeństwa transportu
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym

Program FEnIKS ma koncentrować się zwiększeniu efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększeniu udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.

Planowane inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przede wszystkim przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym. Z kolei przyszłe inwestycje w sektorze środowiska mają doprowadzić do większej odporności na zmiany klimatu oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego).

Dla kogo?

Oferta programu skierowana będzie do m.in.:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Formy wsparcia

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Budżet:

Ponad 24 mld euro

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać więcej informacji:

tel. 601 630 300

lub wypełnij poniższy formularz: