captcha
Przeładuj

O wiele mniej funduszy unijnych w 2018 roku dla dolnośląskich przedsiębiorców. Głównym instrumentem wspierającym rozwój przedsiębiorczości będą preferencyjne pożyczki.


Fundusze unijne na Dolnym Śląsku


Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska muszą przygotować się na ograniczenie dostępności do środków unijnych w formie dotacji. Władze województwa kilka dni temu zatwierdziły harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na 2018 rok.  Zdecydowanie mniej konkursów przewidziano w ramach Osi Priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”. O ile w 2016 oraz w 2017 roku przedsiębiorcy mieli bardzo szeroki wybór konkursów (naprawdę było w czym wybierać !), tak teraz muszą mocno uzbroić się w cierpliwość albo finansować inwestycje za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych. Wprawdzie zaplanowano nabór z działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, ale on dotyczy wyłącznie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw. Preferencje uzyskają głównie te projekty, które były wcześniej realizowane w ramach działania 1.2 RPO WD.

Z opublikowanego harmonogramu wynika, że w 2018 w ramach Osi I będzie ogłoszonych co najmniej 7 konkursów. Część z nich (np. Poddziałanie 1.3.2 - ZIT WrOF lub Poddziałanie 1.3.4 - ZIT AW) nawet nie będzie skierowana bezpośrednio do firm MŚP, tylko do jednostek samorządu terytorialnego, spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE) czy instytucji otoczenia biznesu (IOB). Konkursem, w którym zaplanowano największą alokację w ramach Osi I (86 mln złotych) będzie nabór z działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych. Wnioskodawcą w nim mogą być wyłącznie publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja oraz publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja, a także konsorcja publicznych jednostek naukowych, uczelni - szkół wyższych (występujących jako liderzy konsorcjum) z przedsiębiorcami.
 

Formy wsparcia dla przedsiębiorców

 
Przyszły rok dla firm planujących inwestycje będzie oznaczał jedno: można skorzystać z naprawdę preferencyjnych pożyczek unijnych (1,83% dla mikrofirmy oraz do 2,83% dla małej lub średniej firmy), lub pozostaje nam cierpliwie czekać na nabory w 2019 roku. Ale nikt może dać nam gwarancji, w jakim stopniu zmienią się zasady unijnego wsparcia.

Chcesz dowiecieć się więcej o funduszach unijnych? Skontaktuj się z Human Parter.