captcha
Przeładuj

Zobaczcie, co nowego pojawiło się w konkursach unijnych. Katarzyna Szeremeta, koordynator projektów Human Partner, wskazuje najbardziej interesujące pozycje.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

 

15 stycznia 2018 r. zostanie ogłoszony konkurs w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R", Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 15 lutego a zakończy 24 maja 2018 r.Celem konkursu jest „Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej”. Dofinansowanie jest przyznawane w postaci premii technologicznej – dopłaty do kredytu technologicznego i nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł.

Poziom dofinansowania przyznawanego w postaci premii technologicznej w stosunku do kwalifikowalnych kosztów projektu przedstawia się następująco:

 

Poziom dofinansowania z podziałem na województwa, źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Zobacz szczegóły i kryteria naboru [KLIK]

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO IR

 

W tej chwili trwa nabór, który zakończy się 29 grudnia, następny nabór wniosków rozpocznie się 1 marca 2018 r. i zakończy 30 maja 2018 r.

Konkurs przewiduje dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 mln PLN

Poziomy dofinansowania:

Poziom dofinansowania, źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

W zakresie prac przedwdrożeniowych:


Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wsparcia prac przedwdrożeniowych, obejmujących:
a) pomoc publiczną dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy na pokrycie kosztów usług doradczych, przy zachowaniu intensywności wsparcia 50% wynikającej z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimisza pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Rozdział 8)


b) oraz przepisami dotyczącymi pomocy de minimis dla przedsiębiorcy w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, przy zachowaniu intensywności wsparcia 90% wynikającej z ww. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Limit na podwykonawstwo:


Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1) 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych;
2) 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.

 

Zobacz kryteria naboru [KLIK]