Przedstawiamy aktualne nabory wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. Do pozyskania są dotacje rzędu nawet 85%. 

 

 

Wielu polskich przedsiębiorców korzysta z szerokiej gamy możliwości, które zapewniają dofinansowania unijne. W 2018 roku czeka na nich kilka interesujących konkursów, przeznaczonych dla podmiotów z sektora MŚP, a w niektórych przypadkach również dla dużych przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych. Z myślą o nich przygotowaliśmy listę z polecanymi przez nas naborami. Przedsiębiorco, jeśli szukasz szansy na rozwój swojego biznesu z wsparciem z funduszy unijnych, to nie mogłeś lepiej trafić. Zapraszamy do wyboru interesującego Cię tematu oraz kliknięcia w niego, aby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące m.in. terminu ogłoszenia konkursu, adresatów projektu i maksymalnego pułapu dofinansowania. 

 

Lista aktualnych naborów:

DZIAŁANIE 1.1.1 PO IR – DOTACJE NA OPRACOWANIE INNOWACJI - SZYBKA ŚCIEŻKA – PROGRAM KRAJOWY

W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację na innowacyjne projekty B+R. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Nabór wniosków prowadzony jest w miesięcznych turach - projekty oceniane są w okresie 60 dni, stąd potoczna nazwa konkursu  „szybka ścieżka”. Wnioski przyjmuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Kiedy:
Kolejny konkurs zostanie ogłoszony:1 lutego 2018 r.
Nabór będzie trwał od 1 marca 2018 r.do 30 maja 2018 r. (MŚP) oraz 29 czerwca 2018 r. (duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw)

Adresaci konkursu:

 • MŚP,
 • duże firmy oraz konsorcja (w ramach odrębnej puli środków).

Wspierane projekty:

 • realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania);
 • rezultaty projektu muszą zostać wdrożone na terenie RP.


Dofinansowanie przyznawane jest do operacyjnych kosztów prowadzenia badań nad nową technologią, usługą lub produktem: kosztów wynagrodzeń, kosztów amortyzacji sprzętu i oprogramowania, kosztów podwykonawców prac badawczych (mogą być to uczelnie lub inne firmy badawcze), kosztów wykonania prototypów i instalacji pilotażowych. Od tego konkursu można sfinansować także tzw. prace przedwdrożeniowe.


Maksymalny pułap dofinansowania: do 80% - prace badawcze, do 60% - prace rozwojowe (wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa)

Minimalna wartość projektu: 1 mln PLN w przypadku MŚP 5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez dużych przedsiębiorców, 10 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje:
Katarzyna Szeremeta, tel. 512 526 941, k.szeremeta@humanpartner.pl

 

 

DZIAŁANIE 3.2.1 PO IR – DOTACJE NA INWESTYCJE MŚP – PROGRAM KRAJOWY

W ramach konkursu przedsiębiorcy mają szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub pozyskanych) i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. 

Kiedy:  Nabór wniosków realizowany będzie w kilku rundach i potrwa do 28 lutego 2018 r.

Adresaci konkursu: MŚP

Wspierane projekty: 

Projekty inwestycyjne, obejmujące wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub pozyskanych) i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Przykładowe koszty kwalifikowane: zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, koszty prac budowlanych i materiałów, zakup nieruchomości.

Poziom dofinansowania: mikro i małe przedsiębiorstwa - 45%, średni przedsiębiorca - 35%

Minimalna wartość projektu: 5 mln PLN w przypadku mikro i małych firm, 10 mln PLN w przypadku średnich firm.

Dodatkowe informacje:
Katarzyna Szeremeta, tel. 512 526 941, k.szeremeta@humanpartner.pl

PODDZIAŁANIE 2.3.2 PO IR – BONY NA INNOWACJE DLA MŚP – PROGRAM KRAJOWY

W ramach konkursu mikro, małe i średnie mogą pozyskać dotacje na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi musi być jednostka naukowa.


Kiedy:
Konkurs ogłoszony zostanie 19 lutego 2018 r. Rozpoczęcie naboru wniosków przewidziane jest na 22 marca 2018 r., zakończenie naboru – na 22 listopada 2018 r.Konkurs podzielony będzie na rundy.
Adresaci konkursu:

 • MŚP

Wspierane projekty:

 • Zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej usługi, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego.

Dodatkowym dofinansowanym elementem projektu może być usługa dotycząca tzw. innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej, marketingowej) – do 15% wszystkich wydatków podlegających dofinansowaniu.

Kto może wykonać dofinansowaną usługę na rzecz przedsiębiorstwa:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
 3. instytuty badawcze
 4. międzynarodowe instytuty naukowe
 5. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
  lub
 6. spółki celowe uczelni,
 7. centra transferu technologii uczelni,
 8. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-
 9. akredytowane laboratoria
 10. Maksymalny pułap dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych
 11. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 60 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 400 tys. PLN


Dodatkowe informacje:
Katarzyna Szeremeta, tel. 512 526 941, k.szeremeta@humanpartner.pl

 

PODDZIAŁANIE 2.3.4 PO IR – OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ – PROGRAM KRAJOWY

W ramach konkursu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie procesu uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym (z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji).

Kiedy:
Ogłoszenie konkursu planowane jest na1 lutego 2018 r., rozpoczęcie naboru wniosków na 6 marca 2018 r., zakończenie naboru wniosków na 29 listopada 2018 r.

Adresaci konkursu:

 • MŚP

Wspierane projekty:

 • Działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) i z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów objętych zgłoszeniem.
 • Działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Maksymalny pułap dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych


Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 tys. PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 mln PLN

Dodatkowe informacje:
Katarzyna Szeremeta, tel. 512 526 941, k.szeremeta@humanpartner.plDZIAŁANIE 1.2.A RPO WD – DOTACJA NA OPRACOWANIE INNOWACJI – PROGRAM REGIONALNY (DOLNY ŚLĄSK)

 

W III kwartale 2018 r. firmy z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina  Kobierzyce, Gmina  Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie prac badawczych oraz prac rozwojowych w celu opracowania innowacji produktowych lub procesowych. Ze środków unijnych możliwy będzie także zakup nowych technologii i dostosowanie ich do potrzeb firmy.

Kiedy:

Publikacja ogłoszenia o konkursie planowana jest na 31 lipca 2018 r., planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 4 września 2018 r.

Adresaci konkursu:

 • przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off)
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
 • konsorcja przedsiębiorstw z Instytucjami Otoczenia Biznesu, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Wspierane projekty: 

 • Przeprowadzenie/zrealizowanie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i/lub procesowych,
 • Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

UWAGA! Wspierane przedsięwzięcia muszą dotyczy tzw. inteligentnych specjalizacji regionu.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna

- żywność wysokiej jakości

- surowce naturalne i wtórne

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

W ramach wsparcia możliwe będzie sfinansowanie całego procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

 • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
 • opracowaniu linii pilotażowych,
 • opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
 • ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

W wyniku ww. typów projektów musi zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Przykładowe wydatki kwalifikowalne: odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, badania zlecane podmiotom zewnętrznym,  materiały, drobny sprzęt laboratoryjny,  wynajem powierzchni laboratoryjnych, elementy do budowy prototypów, koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego,  wynagrodzenia pracowników naukowo- badawczych zaangażowanych w realizację projektu,  promocja, wynagrodzenie dla osób realizujących działania związane z zarządzaniem projektem, grunty i nieruchomości zabudowane

Preferowane będą projekty:

 • realizowane we współpracy z jednostki naukowymi,
 • realizowane w partnerstwie,
 • realizowane przez przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w realizowaniu innych projektów B+R,
 • realizowane przez przedsiębiorstwa posiadające kadrę naukowo-badawczą.

Pułap dofinansowania:

dla mikro i małych firm – do 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe,

dla średnich firm do -  75% na badania przemysłowe i 50% na prace rozwojowe,

dla dużych firm – do 65% na badania przemysłowe i 45% na prace rozwojowe

Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość projektu: 5 mln PLN

Dodatkowe informacje: 

Katarzyna Szeremeta, tel. 512 526 941, k.szeremeta@humanpartner.pl

 

DZIAŁANIE 2.1 PO IR WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW – PROGRAM KRAJOWY

W ramach działania 2.1 PO IR pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Poprzez centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. Zakres projektu musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

 

Kiedy:

Ogłoszenie konkursu oraz przeprowadzenie naboru planowane jest na II kwartał 2018

Adresaci konkursu

1) MŚP,

2) przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 2 000 000 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 50 000 000 euro

Wysokość dofinansowania:

Do 70% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji.

Dodatkowe informacje: 

Katarzyna Szeremeta, tel. 512 526 941, k.szeremeta@humanpartner.pl

 

DZIAŁANIE 3.2.2 PO IR „KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE" – PROGRAM KRAJOWY

 

Kiedy:

Nabór wniosków rozpocznie się 15 lutego a zakończy 24 maja 2018 r. Celem konkursu jest „Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Adresaci konkursu: MŚP

Wspierane projekty: 

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej”.

Dofinansowanie jest przyznawane w postaci premii technologicznej – dopłaty do kredytu technologicznego.

Poziom dofinansowania

Dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł. jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu. Poziom dofinansowania przyznawanego w postaci premii technologicznej w stosunku do kwalifikowalnych kosztów może wynieść maksymalnie 70% wartości kwalifikowalnych kosztów projektu.

 

Proces aplikowania o premię technologiczną

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

 

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Szeremeta, tel. 512 526 941, k.szeremeta@humanpartner.pl

DZIAŁANIE 3.2.2 PO IR „KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE" – PROGRAM KRAJOWY

 

Kiedy:

Nabór wniosków rozpocznie się 15 lutego a zakończy 24 maja 2018 r. Celem konkursu jest „Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Adresaci konkursu: MŚP

Wspierane projekty: 

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej”.

Dofinansowanie jest przyznawane w postaci premii technologicznej – dopłaty do kredytu technologicznego.

Poziom dofinansowania

Dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł. jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu. Poziom dofinansowania przyznawanego w postaci premii technologicznej w stosunku do kwalifikowalnych kosztów może wynieść maksymalnie 70% wartości kwalifikowalnych kosztów projektu.

 

Proces aplikowania o premię technologiczną

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

 

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Szeremeta, tel. 512 526 941, k.szeremeta@humanpartner.pl

 

DZIAŁANIE 3.5 WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA – PROGRAM REGIONALNY (DOLNY ŚLĄSK)

 

SCHEMAT 3.5.A

Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

SCHEMAT 3.5.B

Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

 

Kiedy:

Nabór będzie trwał od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r.  do godz. 15.00 dnia 23.03.2018 r.

Adresaci konkursu: 

 • przedsiębiorstwa.
 • podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorstwa energetyczne;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • jednostki naukowe; uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
 • organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

 

Wspierane projekty: 

 • Schemat 3.5.A - Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa trigeneracj) budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;

Wsparcie dla ww. projektów będzie możliwe pod warunkiem, że:

- budowa nowych lub przebudowa istniejących instalacji do wytwarzania energii elektrycznej – w przypadku gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści – będzie wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej;

- w przypadku budowy nowych instalacji zostanie osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;

- wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację będzie musiała skutkować redukcją CO2.

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

 

 • Schemat 3.5.B -  Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

- Wsparcie z zakresu rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych stanowiących element efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE) może być realizowane wyłącznie na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nieujętych w Strategii ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Poziom dofinansowania

 • Dla projektów nie objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Dla projektów objętych pomocą publiczną dotyczących inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji maksymalny poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

- Mikroprzedsiębiorstwo– do 80% wydatków kwalifikowalnych,

- Małeprzedsiębiorstwo –do 80%wydatków kwalifikowalnych,

- Średnie przedsiębiorstwo –do 70%wydatków kwalifikowalnych,

- Dużeprzedsiębiorstwo –do 60%wydatków kwalifikowalnych,

 • Dla projektów objętych pomocą publiczną dotyczących inwestycji w sieci ciepłownicze stanowiące element efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego poziom dofinansowania wynosi maksymalnie do 85% całkowitych wydatków kwalifikujących się  do objęciem wsparciem.

Minimalna wartość projektu: 100 000 zł

 

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Szeremeta, tel. 512 526 941, k.szeremeta@humanpartner.pl

 

captcha
Przeładuj

 

Chcesz wnioskować o dotację, ale nie jesteś pewny, czy spełniasz podane kryteria – skontaktuj się z Human Partner. Nasz konsultant nie tylko dokona analizy możliwości pozyskania dofinansowania, ale także pomoże w przygotowaniu wniosku  i rozliczeniu projektu. Więcej o zasadach współpracy z Human Partner przeczytasz tutaj.