captcha
Przeładuj

Mamy dla Was atrakcyjny konkurs unijny, w którym można otrzymać dofinansowanie na promocję marki lub usługi na rynkach zagranicznych. Go to Brand adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP. Poznajcie szczegóły na jego temat i pozyskajcie dotacje od 50% do 85%.

 

Zasady i adresaci konkursu Go to Brand

 

Przedmiotem konkursu jest promocja marek produktowych (produkty i usługi) na rynkach zagranicznych zgodnie z branżowymi programami promocji oraz programami promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych. Go to Brand adresowany jest do: 

 

1. Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w następujących branżach:

 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Części samochodowe i lotnicze
 • IT_ICT
 • Jachty i łodzie
 • Kosmetyki
 • Maszyny i urządzenia
 • Meble
 • Moda Polska
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Sektor usług prozdrowotnych
 • Sprzęt medyczny

lub

2. Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż chcących promować swoje produkty bądź usługi na jednym bądź kilku z następujących rynków perspektywicznych:

 • Algieria
 • Indie
 • Iran
 • Meksyk
 • Wietnam

 

 

Go to Brand – na co można pozyskać dofinansowanie

 

Dofinansowanie można pozyskać na promocję eksportu produktu (usługi), który jest konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym (wymóg obowiązkowy). Działania promocyjne muszą być realizowane zgodnie z branżowym programem promocji bądź programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych.
Dofinansowanie w ramach projektu przyznawane jest na:

 • udział w charakterze wystawcy w targach zagranicznych (m. in. koszty wynajmu, budowy, obsługi stoiska, koszty zindywidualizowanych elementów zabudowy),
 • udział w grupowych i indywidualnych wyjazdowych misjach gospodarczych,
 • organizację przyjazdowych misji gospodarcze,
 • działania informacyjno-promocyjne w mediach, produkcję i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne,
 • usługę szkoleniową w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych.

 

Go to Brand – wysokość dofinansowania

 

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu to 1 mln zł i zależy od wybranego rodzaju oraz liczby programów promocji, które realizuje projekt w przypadku:

1. Wyboru jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł;
2. Wyboru co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł;
3. Wyboru branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł;
4. Wyboru branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

Do wyboru są dwie opcje dofinansowania: w ramach wyłącznie pomocy de minimis i w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej.  Dofinansowanie wyłącznie w ramach pomocy de minimis (wszystkie koszty, w tym koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego) obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Dofinansowanie wyłącznie w ramach pomocy de minimis

 

Z kolei druga opcja dofinansowanie w postaci pomocy publicznej kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego, a pozostałych kwalifikowalnych kosztów projektu – w ramach pomocy de minimis – wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ważną informację stanowi fakt, że suma przyznanej w ramach dofinansowania projektu pomocy de minimis wraz z pozostałą pomocą de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych Wnioskodawcy (oraz przedsiębiorstwom powiązanym) nie może przekroczyć 200 000 EUR (100 000 EUR w przypadku działalności w zakresie transportu drogowego towarów). 

 

Go to Brand – kryteria obligatoryjne

 

Do najważniejszych kryteriów obligatoryjnych, które musi spełniać projekt należą:

 • Działalność przedsiębiorcy musi być zgodna z rodzajami działalności wyszczególnionych dla danego programu promocji,

 • Działania z zakresu promocji marki przewidziane w projekcie muszą być zgodne z odpowiednim branżowym programem promocji lub programem promocji na rynkach perspektywicznych,

 • Promowany produkt eksportowy musi być konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym,

 • Projekt nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

   

Kryteria premiowane w trakcie oceny projektu to:

 • Prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • Prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności eksportowej na dzień składania wniosku,
 • Wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii według EUROSTAT produktów będących przedmiotem eksportu,
 • Produkt uzyskał certyfikat lub świadectwo dotyczące pochodzenia produktu w ujęciu geograficznym lub branżowym,
 • Produkt w zasadniczej części jest wytwarzany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

Projekt może otrzymać maksymalnie 12 punktów. Projekt może otrzymać rekomendację do udzielenia dofinansowania uzyskując co najmniej 7 punktów.

 

Go to Brand – działania obowiązkowe

 

Wnioskodawca musi dokonać wyboru przynajmniej jednego pozaunijnego rynku perspektywicznego wymienionego w programie promocji.

Minimalna liczba i rodzaj działań promocyjnych, które musi uwzględniać projekt realizowany zgodnie z branżowym programem promocji:
- udział w charakterze wystawcy w przynajmniej 4 działaniach targowych z listyimprez targowych wskazanych w danym branżowym programie promocji, w tym przynajmniej dwa powinny stanowić imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym1z tych działań powinno zostać zrealizowane na wybranym przez Wnioskodawcę na rynku perspektywicznym wskazanym dla danego programu promocji,
- zakup przynajmniej 1 usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne,
- wzięcie udziału w co najmniej 2 wybranych działaniach spośród niżej podanych (w tym co najmniej 2 działania muszą zostać zrealizowane na wybranych, zgodnych z danym branżowym programem promocji pozaunijnych rynkach perspektywicznych):

 • zakup 1 usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych,
 • udział w maksymalnie 2 grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych spośród podanych w programie
 • organizacja indywidualnej misji gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę pozaunijnego rynku perspektywicznego z krajów wymienionych w programie,
 • maksymalnie 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą.

 

Go to Brand – uzupełniające działania promocyjne

 

Przedsiębiorca biorący udział w programie ma ponadto możliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:
a) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki
b) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
c) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
d) przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
e) produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Minimalny zakres projektu realizowanego na podstawie programu promocji  o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych.

Działania obowiązkowe
- udział w przynajmniej 2 imprezach targowych wymienionych w programie promocji, przy czym przynajmniej 1 z nich stanowić powinna impreza targowa, na której zorganizowanie zostanie stoisko informacyjno- promocyjne lub w przynajmniej 3 imprezach targowych wymienionych w programie promocji jeżeli przedsiębiorca nie jest zainteresowany bądź nie ma możliwości wskazania imprezy targowej, na której zostanie zorganizowane stoisko informacyjno-promocyjne.
- zakup przynajmniej 1 usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na dany rynek perspektywiczny,
- udział w co najmniej 1 wyjazdowej misji gospodarczej,
- udziału w przynajmniej 1 z poniższych działań:
przyjazdowych misjach gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy, działających na rynku meksykańskim, bezpośrednio związanych z branżą, którą reprezentuje przedsiębiorca (maksymalnie 5),
organizacji indywidualnej misji gospodarczej.


Uzupełniające działania promocyjne
Przedsiębiorca biorący udział w programie ma ponadto możliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:
a) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki
b) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
c) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
d) przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
e) produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

 

Go to Brand – pomoc w złożeniu i rozliczeniu wniosku

 

Jeśli jesteście zainteresowani promocją swojego produktu lub usługi z dotacją z Go to Brand, to zapraszamy do kontaktu z doradcą Human Partner, który przeprowadzi analizę możliwości wykonania dotacji i opracuje wniosek o dofinansowanie. Ponadto zapewni Wam wsparcie w realizacji i rozliczeniu projektu.