captcha
Przeładuj

Przedsiębiorco z województwa opolskiego, zadbaj o rozwój swojej firmy dzięki wsparciu z UE. Przedstawiamy opis kilku form wsparcia, które dla Ciebie polecamy!

 


1) DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH RPO WO 2014-2020

 

Jest ono skierowane do przedsiębiorstw, które są zainteresowane ekspansją zagraniczną.

Dofinansowanie wynosi 70%, a maksymalna wysokość dotacji – 350 000 zł. Można je otrzymać na następujące typy projektów:
- wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MŚP,
- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
- promocję przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii i in.

 

2) POŻYCZKA INWESTYCYJNA 0%

 

Pożyczka 0%, z której warto skorzystać, jeśli masz w planach duże inwestycje!


Obejmuje ona:
- inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.
- inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
- inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu/ usługi, poszerzenie rynków zbytu

Maksymalna wartość pożyczki to 1 200 000 zł. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi 0% (pomoc de minimis), bez prowizji oraz dodatkowych opłat!  Okres spłaty wynosi od 60 do 85 miesięcy w zależności od wielkości pożyczki. To nie wszystko! Możliwy jest okres karencji na spłatę kapitału: do 6 miesięcy.

 

3) KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE NA KORZYSTNYCH WARUNKACH

 

W ramach programu można pozyskać dofinansowanie spłaty kredytu (tzw. premię technologiczną) na wdrożenie (bądź zakup i wdrożenie) nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych w Polsce towarów, procesów lub usług.
Dofinansowanie (premia technologiczna) wynosi do 6 000 000 zł.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa działającego na Opolszczyźnie dofinansowanie wynosi do 55% kosztów projektu, w przypadku średniego przedsiębiorstwa – do 45%.

 

4) GO TO BRAND PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

 

Konkurs idealny dla firm, które myślą o promocji marki za granicą! Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.
Więcej informacji o Go to Brand znajdziesz w linku: http://bit.ly/2Ce6Mh7

 

5) DOTACJE NA OPRACOWANIE INNOWACJI – SZYBKA ŚCIEŻKA PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

 

Jeden z najbardziej rozwojowych konkursów!


Dofinansowanie przyznawane jest do operacyjnych kosztów prowadzenia badań nad nową technologią, usługą lub produktem: kosztów wynagrodzeń, kosztów amortyzacji sprzętu i oprogramowania, kosztów podwykonawców prac badawczych (mogą być to uczelnie lub inne firmy badawcze), kosztów wykonania prototypów i instalacji pilotażowych. W ramach tego konkursu można sfinansować także tzw. prace przedwdrożeniowe.

Maksymalny pułap dofinansowania: do 80% (prace badawcze), do 60% (prace rozwojowe). Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

 

6) WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

 

Myślisz o stworzeniu lub rozwoju centrum badawczo-rozwojowego? Ta forma wsparcia będzie dla Ciebie idealna!
W ramach działania 2.1 PO IR pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

Wysokość dofinansowania: do 70% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 2 000 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 50 000 000 euro

 

POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 

Nie masz czasu na sprawdzenie, czy spełniasz kryteria konkursu i przygotowania wniosku? Zrobimy to za Ciebie! Mamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorców MŚP. Zapytaj o szczegóły i swoje szanse na wybrane wsparcie koordynator projektów Human Partner: