Kluczem do sukcesu rozwoju zasobów ludzkich są właściwie zaplanowane szkolenia, dostosowane zarówno do potrzeb przedsiębiorstwa, jak i oczekiwań pracowników. To one zapewniają długofalową zmianę na lepsze.

Human Partner oferuje swoim klientom pozytywne zmiany w ludziach i w całym przedsiębiorstwie.Korzystne zmiany osiągamy dzięki szkoleniom, w programach których znajdują się treningi zespołów i liderów. Myślimy długodystansowo, kompleksowo i efektywnie. Rezygnujemy z działań doraźnych. Wiemy, że to najlepszy sposób, by osiągnąć poszczególne i konkretne cele danej firmy.

JAK WSPÓŁPRACUJEMY?

 
 

Wspólnie z Klientem określamy najkorzystniejszy kierunek rozwoju kompetencji pracowników. Dokonujemy analizy faktycznych potrzeb szkoleniowych.

 

Projektujemy dedykowane szkolenia stacjonarne lub wyjazdowe (tzw. szyte na miarę). Zakres merytoryczny i narzędzia są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Wykorzystujemy w trakcie naszych szkoleń gry symulacyjne, m.in. Kwestię Czasu, czy Wulkan, powstałą na podstawie książki Stephena R. Covey'a Siedem nawyków skutecznego działania.

 

Nasze szkolenia opieramy na pracy warsztatowej - na zdjęciach zachęcamy uczestników do testowania nowych umiejętności.

 

Szczególną troską jest dla nas transfer wiedzy ze szkolenia do codziennej praktyki zawodowej.

 

Zapewniamy kontakt z trenerem po szkoleniu (np. w formie spotkania follow up, coachingu lub e-konsultacji trenerskich).

Prezentujemy przykładowe tematy szkoleń zamkniętych, każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego programy  są dostosowywane potrzeb danej firmy.

Szkolenia

DZIAŁ PRODUKCJI

Kadra Kierownicza,
Pracownicy
1. Nowoczesne zarządzanie produkcją - Lean Manufacturing.
2. Techniki przezbrajania - SMED.
3. Techniki utrzymania ruchu - TPM.
4. Total quality management - TQM.
5. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing.
6. Warsztat 5S.
7. KAIZEN - podstawy wdrożenia w firmie produkcyjnej.
8. Standaryzacja procesów produkcyjnych.
9. Techniki twórczego rozwiązywania problemów w zarządzaniu materiałami.
10. Mistrz innowacji - generowanie innowacyjnych rozwiązań.
11. Warsztat twórczego myślenia i doskonalenia procesów w firmie.

Szkolenie dla inżynierów.

12. Warsztat twórczego myślenia - praca zespołu kreatywnego.

Szkolenie dla liderów kreatywności.

13. Budowanie zespołu produkcyjnego.

14. Zarządzanie projektami.

15. Sztuka budowania zwycięskiego zespołu.

16. Zarządzanie zmianą w organizacji.

 

Kadra Kierownicza,
Mistrzowie,
Brygadziści

17. Wyzwalanie energii wśród pracowników - jak skutecznie motywować podwładnych?

18. Doskonalenie podwładnych - coaching.

19. Rozmowa oceniająca.

20. Rozwiązywanie konfliktów w dziale produkcji.

21. Komunikacja w kierowaniu zespołem produkcyjnym.

22. Doskonalenie samodzielności i wyzwalanie proaktywności podwładnych.

23. Prowadzenie zebrań.

Pracownicy Działu
Produkcji

24. Rozwijanie świadomości projakościowej.

25. Zespół jakości, zespół przyszłości.

26. Skuteczny zespół.

27. Samorozwój zawodowy - dyscyplina pracy.

28. Trening komunikacji interpersonalnej.

DZIAŁ HANDLOWY

Przedstawiciele
Handlowi

29. Obsługa reklamacji jako narzędzie sprzedaży.

30. Obsługa reklamacji - aspekty prawne.

31. NEGOCJUJ I WYGRYWAJ! Trening dla działu zakupów.

32. Jak pokonać konkurencję? Techniki pozyskiwania klienta konkurencji.

33. Aktywizacja sprzedaży.

34. Trudny klient w sprzedaży i obsłudze klienta.

35. Zwycięska sztuka sprzedaży. Procedury sprzedaży produktu.

36. Standardy pracy przedstawiciela handlowego.

37. Efektywne zarządzanie czasem pracy oraz planowanie i raportowanie realizacji celów w Dziale Sprzedaży.

38. Efektywny handlowiec. Techniki zamykania sprzedaży dla zaawansowanych.

39. Gry handlowe z wykorzystaniem analizy transakcyjnej.

40. Konstruowanie skutecznych ofert handlowych.

41. Sprzedaż perswazyjna. Szkolenie dla przedstawicieli handlowych.

42. Jak zwiększyć sprzedaż? Cross-selling i up-selling jako techniki sprzedaży.

43. Osiąganie celów przez nowoczesny marketing handlowy.

44. Prowadzenie spotkań biznesowych i prezentacji.

DZIAŁ PERSONALNY

Kadra Kierownicza,
Pracownicy Działu HR

45. Human Resources Management.

46. Zarządzanie kompetencjami w firmie.

47. Profesjonalna rekrutacja i selekcja kadr.

48. Opisy i wartościowanie stanowisk pracy.

49. Systemy wynagradzania.

50. Tworzenie systemów ocen.

51. Techniki prowadzenia rozmowy oceniającej.

52. Coaching - zarządzanie wiedzą i rozwój pracowników.

53. Prawo pracy.

 

SPRZEDAŻ i MARKETING

 1. Techniki efektywnych negocjacji z kontrahentami.
 2. Standardy pracy handlowca.
 3. Umiejętności sprzedażowe - budowa dobrej oferty, obsługa i kontakt z Klientem, budowanie relacji, praca na poleceniach.
 4. Jak zwiększyć sprzedaż? Cross-selling i up-selling w praktyce.
 5. Efektywne zarządzanie czasem pracy oraz planowanie i raportowanie realizacji celów w Dziale Sprzedaży.
 6. Standardy profesjonalnej obsługi klienta, budowanie relacji i radzenie sobie z zastrzeżeniami klienta.
 7. Sprzedaż przez telefon – warsztaty.

PRODUKCJA/LEAN

 1. Podstaw LEAN Managmanet – 5S, MUDA (Marnotrawstwo), Stadaryzacja i wizualizacja.
 2. Procesy i narzędzia rozwiązywania problemów – cykl PDCA, 5 WHY, 5W2H, Diagram przyczynowo-skutkowy, raport A-3, raport 8D
 3. Zarządzanie przepływami w organizacji LEAN: Obliczanie czasu cyklu i taktu, balansowanie lini produkcyjnych, praca standaryzowana, KANBAN, supermarkety.
 4. Zarządzanie parkiem maszynowym w organizacji LEAN: wskaźnik OEE, Autonomiczne i Planowane utrzymanie ruchu
 5. Optymalizacja przezbrojeń – SMED
 6. TWI – Training Within Industry
 7. Mapowanie procesów metodą VSM – Value Stream Mapping
 8. System sugestii pracowniczych

HR I ADSMINISTRACJA

 1. Profesjonalny Office Manager – Lean Office.
 2. Zarządzanie wiekiem pracowników – Pokolenia BB, X, Y, Z.
 3. Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
 4. Warsztaty zwiększania wydajności i efektywności pracowników.
 5. Motywowanie pracowników do osiągania celów.
 6. Oceny okresowe i praktyczne metody przeprowadzania rozmów oceniających.
 7. 4S - Standardy zarządzania zasobami ludzkimi.

ZARZĄDZANIE

 1. KPI – Key Performance Indicators.
 2. Budowa i wdrażanie skutecznej strategii rozwoju firmy.
 3. MBO – zarządzanie przez cele.
 4. Zarządzanie projektami – praktyczne warsztaty.
 5. Doskonalenie podwładnych – jak w praktyce wykorzystać coaching.
 6. Przywództwo i rozwój umiejętności menedżerskich.
 7. Efektywne zarządzanie czasem i priorytetami z elementami gry symulacyjnej.

ROZWÓJ OSOBISTY

 1. Asertywność w komunikacji i budowaniu relacji wewnętrznych i zewnętrznych.
 2. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.
 3. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego.
 4. Techniki zarządzania emocjami z elementami rozwoju inteligencji emocjonalnej.

SZKOLENIA INTERKULTUROWE

 1. Komunikacja międzykulturowa w biznesie.
 2. Trening interkulturowy - Rosja, Ukraina, Białoruś.
 3. Trening interkulturowy - Japonia.
 4. Trening interkulturowy - Korea.
 5. Trening interkulturowy - Francja.

SZKOLENIA PRAWNE

 1. Windykacja należności oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.
 2. Ochrona danych osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.
 3. Aspekty prawne prowadzenia firmy – obowiązki wynikające z przepisów.
 4. Odpowiedzialność prawna członków zarządu.
 5. Prawo pracy.

SZKOLENIA FINANSOWE i KADROWE

 1. Księgowość i kontrola dotacji unijnych.
 2. Zarządzanie finansowe, controlling oraz kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
 3. Zarządzanie płynnością finansową.
 4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa-ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy.

SZKOLENIA DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

 1. Komunikacja personel medyczny - pacjent. Skuteczny dialog.
 2. Asertywność w pracy lekarza i pielęgniarki - umiejętne reagowanie na krytykę i roszczenia pacjenta.
 3. Standardy rejestracji i obsługi pacjenta geriatrycznego.
 4. Komunikacja z pacjentem 60+
 5. Skuteczne przekazywanie zaleceń lekarskich (profilaktyka i diagnostyka) – motywowanie pacjenta do przestrzegania zaleceń.
 6. Negocjacje z NFZ.
 7. Zarządzanie dokumentacją medyczną (błędy w dokumentacji medycznej - konsekwencje prawne) dla lekarza/pielęgniarki.
 8. Odpowiedzialność prawna personelu medycznego a odpowiedzialność POZ/NZOZ.
 9. Ochrona danych osobowych pacjenta.
 10. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej - zakres odpowiedzialności.
 11. Prawo pacjenta do pełnej informacji oraz ocena i obsługa prawna roszczeń pacjentów.
 12. Zasady odpowiedzialności cywilnej w związku ze świadczeniem usług medycznych.
 13. RKO - Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa dla personelu medycznego
 14. Kurs Pierwszej Pomocy w Pediatrii

SYSTEM ZARZĄDZANIĄ JAKOŚCIĄ/ISO

 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompleksowe warsztaty praktyczne
 2. Wymagania normy ISO 9001:2015 – praktyczna interpretacja zmian w stosunku do ISO 9001:2008
 3. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014-12
 4. ISO 14001 – zarządzanie środowiskowePROGRAMY DORADCZO-SZKOLENIOWE

Wspólnie z ekspertami zarządzania opracowaliśmy doradczo-szkoleniowe programy rozwojowe zapewniające znaczącą poprawę konkurencyjności na rynku. Prowadzone są przezdoświadczonych konsultantów zarządzania. Oferujemy autorskie metody i praktyczne narzędzia do natychmiastowego wykorzystania w firmie. Nasze programy uczą oraz inspirują do efektywnego rozwoju. Pomagamy klientom dostrzec faktyczny potencjał ich działalności i wykorzystać go do osiągnięcia celów biznesowych.

 

PIONEER BUSINESS IDEA. INICJOWANIE PROCESÓW INNOWACYJNYCH.

W biznesie trwałość i pewność już nie istnieją. Wyznacz trendy w branży. Przewaga większości przedsiębiorstw nie trwa długo, a firma stale przewyższająca swoją konkurencję, to ideał biznesowych strategów. W wielu przedsiębiorstwach innowacja traktowana jest w stereotypowy sposób i spychana na margines . Tymczasem innowacja to rozwój, nowy pomysł na produkt, zarządzanie czy model biznesowy, dzięki którym firma osiąga sukces. Często przy niewielkich kosztach.


O PROGRAMIE:

Program Pioneer Business Idea to autorski program doradczo-szkoleniowy, który nie tylko zainspiruje, ale także pozwoli szybko i skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce biznesowej. Uczestnicy warsztatów poznają prostą i skuteczną metodę wspomagającą rozwój firmy. Zdobyta wiedza pozwoli tworzyć i wprowadzać udoskonalenia oferowanych produktów i usług, które z założenia będą wyznaczać trendy w branży i stanowić o przewadze konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Czy po warsztatach wymyślisz przełomowy produkt/usługę, która zrewolucjonizuje rynek? Być może. Czy prześcigniesz konkurencję w swojej branży? Tak może się stać. Przychody poszybują w górę? Niewykluczone.

Jedno jest pewne – jeśli Ty z nich nie skorzystasz, weźmie w udział nich Twoja konkurencja.

Z nami:

 • Uzyskasz praktyczną wiedzę pozwalającą rozwijać Twoją firmę, poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów metodą S.C.A.M.P.E.R.
 • Poznasz inspiracje, które mogą okazać się bezcenne. Pokażemy liczne business cases. Wyciągniemy wnioski, które możesz na co dzień wykorzystać.
 • Dowiesz się, jak sfinansować proces wprowadzenia Twojej innowacji z programów pomocowych UE.
 • Przed warsztatami stacjonarnymi, otrzymasz garść niezbędnej wiedzy w formie NIEZBĘDNIKA PIONEER BUSINESS IDEA, tak byś był przygotowany do pracy z nami.

Program rozwojowy zamknięty, każdorazowo dopasowywany do indywidualnego profilu i potrzeb uczestnika. Aby dowiedzieć się więcej i zamówić program skontaktuj się szkolenia@humanpartner.pl.


DLA KOGO?

Zapraszamy do udziału mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które decydują o rozwoju firmy (właścicieli, prezesów i członków zarządu, kadry menedżerskiej) MŚP.

PRZYWÓDCA ALL-INCLUSIVE. DOSKONALENIE I ROZWÓJ LIDERÓW.

W dzisiejszych zmiennych i dynamicznych czasach, tylko dzięki świadomemu przywództwu i zaangażowaniu pracowników firma jest bardziej elastyczna, potrafi analizować i odpowiadać na potrzeby klientów, by nie odeszli do konkurencji. oferta odpowiadająca na zróżnicowane potrzeby liderów XXI wieku.


O PROGRAMIE:

Przywódca All Inclusive to kompleksowy, autorski program doradczo szkoleniowy składający się z 3 filarów:


I. JA JAKO PRZYWÓDCA

Czy wiesz, jak rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne i asertywność? Jak radzić sobie z niesłuszną krytyką? Czy wiesz, że jako szef musisz być także menedżerem? Czy wiesz, jak efektywnie zarządzać swoimi pracownikami? Naucz się, jak bronić podjętych decyzji. Bycie szefem to trudne wyzwanie, ale z nami dowiesz się, jak rozwinąć kompetencje interpersonalne, by być perfekcyjnym przywódcą. Pamiętaj – Twoi pracownicy potrzebują prawdziwego lidera!


II. JA JAKO FUNDAMENT ZESPOŁU

Czy wiesz, jak zbudować zespół? Jak dobierać pracowników? Czy Twój zespół przeszedł już fazę docierania i stabilizacji? Dowiedz się, jak delegować zadania, naucz się, jak efektywnie przydzielać funkcje i jak wykorzystywać potencjał Twojego zespołu!. Czy wiesz jak reagować w obliczu konfliktów w pracy? Czy wiesz jak załagodzić sytuację? Prawdziwy lider zawsze potrafi znaleźć właściwe rozwiązanie, komunikacja w zespole to podstawa. Bądź kapitanem na swoim statku!


III. JA I MÓJ STYL ZARZĄDZANIA

Zastanawiałeś się kiedyś, czy posiadasz cechy charakteru właściwe liderowi? Czujesz się lepiej w dyrektywnym czy opiekuńczym stylu zarządzania? A może delegujesz i wspierasz? Zastanów się, jakie cechy chciałbyś w sobie rozwinąć. Czy nie boisz się nowych wyzwań? Czy lubisz dominować, przemawiać, oceniać? Jakim chcesz być przywódcą? Czy traktujesz pracowników jak rodzinę? Czy w kontaktach z pracownikami wchodzisz w rolę rodzica? Jak sobie z tym radzisz? Dzięki naszej pomocy świadomie będziesz kształtował swój styl zarządzania.

Poznaj własne schematy i nawyki, zacznij kształtować w sobie przywódcę.

Program pozwoli Ci:

 • ozpoznawać różne sytuacje i świadomie stosować właściwe narzędzia, których łatwo się nauczyć,
 • opanować umiejętności zapewniające skuteczność w zarządzaniu,
 • poprawiać rezultaty biznesowe przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie sprawdzonych praktyk menedżerskich,
 • poznać ponad 20 narzędzi organizujących Twoją pracę jako przywódcę i menedżer.

W zależności od potrzeb i celu dobieramy odpowiednie formy współpracy i metody wsparcia: warsztaty zorientowane na rezultat, szkolenia, konsultacje indywidualne i organizacyjne, coaching indywidualny, superwizję menedżerską, diagnozę osobistego potencjału, warsztaty rozwoju indywidualnego, outdoor.

Program rozwojowy zamknięty, każdorazowo dopasowywany do indywidualnego profilu i potrzeb uczestnika. Aby dowiedzieć się więcej i zamówić program skontaktuj się szkolenia@humanpartner.pl.


DLA KOGO?

Zapraszamy do udziału mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Warsztaty przeznaczone są dla kadry menedżerskiej MŚP.

 

Pobierz KATALOG SZKOLEŃ 2017

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

captcha
Przeładuj

PIONEER BUSINESS IDEA. INICJOWANIE PROCESÓW INNOWACYJNYCH