KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW USŁUG ROZWOJOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ HUMAN PARTNER SP. Z O.O.

 

Zaufanie osób, których dane osobowe przetwarzamy oraz przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania, przekazywania i wykorzystania danych osobowych oraz poinformować do kogo można się zwrócić w kwestiach związanych z danymi osobowymi.

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym dalej  „administratorem” jest firma Human Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5/38, 53-676. Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Kontakt z administratorem

Dane kontaktowe administratora:

– telefon: +48 606 609 010

– e-mail: zgody@humanpartner.pl

– adres do korespondencji: Human Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5/38, 53-676.

3. Cel przetwarzania danych przez administratora, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane.

Cel przetwarzania danych: organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz  wystawienia zaświadczenia i faktury oraz kontaktu z uczestnikami w sprawie szkolenia; podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”); Okres przechowywania: dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

4. Odbiorcy danych

W niektórych sytuacjach dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:, osobom upoważnionym przez nas i działającym na nasze polecenie, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie. Informujemy też o możliwości przeprowadzania kontroli (wizytacji) każdego szkolenia, na które co najmniej jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie W związku z przyjętym zobowiązaniem do umożliwienia wykonania takiej kontroli, monitoringu, ewaluacji, audytu przez uprawnione instytucje (PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, inne instytucje finansujące lub podmioty przez te instytucje upoważnione) oraz w związku z obowiązkiem sprawozdawczości, w przypadku wykonania kontroli, audytu, ewaluacji itp. instytucje te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe, jednakże tylko z zachowaniem poufności tych danych.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe – co do zasady – nie będą przekazywane w sposób zamierzony do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); Niemniej jednak w przypadku wykonywania zdjęć podczas szkolenia z uwagi na zasięg sieci Internet do danych osobowych (opublikowanego wizerunku) mogą mieć dostęp osoby z państw spoza UE.

6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez administratora

Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody jeżeli m.in.: jest konieczne do wykonania umowy, czy podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu, administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Na zasadach określonych w Rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z  marketingiem bezpośrednim. W celu realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do administratora za pomocą wiadomości e-mail, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie administratora.

Dane kontaktowe administratora podane są powyżej. Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych

Korzystanie z usług administratora jest dobrowolne – podanie mu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb wykonania usługi.