Konkurs Osi priorytetowej 1.2.1

Do 30.04.2020 roku trwa nabór organizowany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą 1.2 A. Jest to wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R na terenie województwa dolnośląskiego.

B+R na Dolnym Śląsku

Konkurs  skierowany jest do przedsiębiorców z Dolnego Śląska i polega na:

– prowadzeniu badań przemysłowych

– prowadzeniu prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych)

Adresaci:

Wsparcie jest skierowane do  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP (duży przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia wraz z wnioskiem o dofinansowanie załącznika pn. „Analiza rynku potwierdzająca, że projekt nie może być realizowany przez MŚP (w przypadku dużych przedsiębiorstw)” – wdrożeniu wyników tych prac (tylko w przypadku MŚP), rozumianym jako wprowadzenie wyników eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej beneficjenta-przedsiębiorcy lub konsorcjanta będącego przedsiębiorcą poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  1. Wydatki/koszty przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.
  2. Zakup i dostosowanie (koszt zakupu i dostosowania) do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Zasady finansowania projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 PLN

Dofinansowanie zgodnie z poniższą tabelą:

 

Dotacje Dolny Śląsk

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: