how do i access the darknet r darknet market how to access darknet markets how do you find the dark web buy drugs on darknet top darknet

Kredyt Ekologiczny

Działanie FENG.03.01 

Instytucja ogłaszająca konkurs: Bank Gospodarstwa Krajowego

Typ projektów:

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie premii ekologicznej, która pozwoli częściowo spłacić zaciągnięty przez przedsiębiorcę kredyt w banku komercyjnym. Wysokość dofinansowania może wynieść do 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie uzyskanie efektywności energetycznej projektu na poziomie 30%.

Kredyt ekologiczny ma formę bezzwrotnej dotacji.

Dla kogo?

MŚP, small i midcaps

Na co?

Kredytem objęte zostaną wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu. Będą to wydatki związane z modernizacją infrastruktury (budynki, urządzenia i inne środki trwałe), zakupem nowych urządzeń, zakupem wartości niematerialnych i prawnych (np. zakup robót i materiałów budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej).

Koszty kredytu (np. odsetki od kredytu) nie będą kwalifikowane.

Wstępne wymagania naborów:

 • Dokument audytu składający się z dwóch rodzajów:
  1. Audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  2. Audytu efektywności energetycznej,

Audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obligatoryjny. Dokument audytu musi być przygotowany zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji naboru.

Z przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej powinno wynikać, że inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30%.

 • Promesa kredytu ekologicznego z banku kredytującego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego zawarta najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Dokumenty muszą zawierać potwierdzenie, że promesa/umowa została zawarta na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej na potrzeby inwestycji technologicznej.

Harmonogram:

 • 24 maja 2023 r. – ogłoszenie konkursu
 • 13 czerwca 2023 r. – rozpoczęcie składania wniosków
 • 17 sierpnia 2023 r. – zakończenie składania wniosków

Planowana kwota dofinansowania w I turze to 660 mln PLN

Dokumentacja weryfikowana będzie w zakresie podkryteriów:

 1. Czy realizacja inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie i załącznikach jest związana z poprawą efektywności energetycznej poprzez:
 • termomodernizację posiadanych budynków – jako obligatoryjny element projektu,
 • modernizację infrastruktury, w tym m.in. wymianę środków trwałych na energooszczędne czy modernizację linii technologicznej.
 1. Czy dokument audytu zawiera wszystkie wymagane informacje zgodnie z dokumentacją naboru.
 2. Czy dokument audytu odpowiada zakresowi inwestycji dotyczącemu efektywności energetycznej, opisanemu we wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowym elementem projektu może być inwestycja w OZE, jeśli wynika to z rekomendacji audytu

Dodatkowe działania wykraczające poza rekomendacje audytu mogą stanowić max. 15% kosztów kwalifikowanych projektu, o ile realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu.