Polskie Mosty Technologiczne (MŚP)

Pozyskaj nawet do 120 tys. zł wsparcia dla ekspansji na wybrane rynki zagraniczne. Konkurs jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski.

„Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Granty powierzane są w celu wsparcia procesu ekspansji zagranicznej polskich MŚP, posiadających odpowiedni potencjał rozwoju, dążących do:

1) zwiększenia wolumenu eksportu,

2) podjęcia działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych,

3) znalezienia partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo–rozwojowych z zastrzeżeniem.

Grand jest skierowany na następujące rynki docelowe: Kanada, Kazachstan, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Adresaci:

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca.

Termin naboru:

Od 13 lipca 2020 r. do 7 września 2020 r.

Zasady finansowania projektu:

Grant stanowi do 100% wydatków kwalifikowanych realizacji Projektu.

Na grant składają się:

1) Wsparcie o charakterze bezgotówkowym, nieprzekraczającym wartości 70 tys. PLN.

2) Usługi eksperckie, stanowiące dla wsparcie o charakterze bezgotówkowym o wartości 10 tys. PLN

3) Grant w formie gotówkowej nieprzekraczający 120 tys. PLN.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Każdy z realizowanych Projektów obejmuje dwa etapy:

  • W ramach etapu krajowego kwalifikowane będą wydatki na zakup usług eksperckich na potrzeby budowy strategii ekspansji oraz oceny merytorycznej przygotowanych planów ekspansji.
  • W ramach etapu zagranicznego Grantobiorca otrzyma grant w formie gotówkowej (przelew na konto Grantobiorcy), który może być przeznaczony na:

a) koszty doradztwa związane wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek, a także z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji,
b) koszty doradztwa dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, projektowania wirtualnych platform do prezentacji produktu/usługi/technologii,
c) koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek,
d) koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
e) koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych,
f) koszty tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów,
g) koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo – wystawienniczych i programach dot. internacjonalizacji na rynku docelowym,
h) koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi.

 

 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: