2023 darknet market dark web site dark web websites app how to buy stolen credit cards on the dark web

REGULAMIN UCZESTNICTWA W USŁUGACH ROZWOJOWYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W USŁUGACH ROZWOJOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HUMAN PARTNER SP. Z O.O.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w usługach rozwojowych(szkoleniowych, doradczych) organizowanych przez Human Partner Sp. z o.o. (zwany w dalszej części również Organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław, KRS 0000326365, NIP 8862921245, REGON: 02094206300000
2. Powyższy adres jest równocześnie adresem korespondencyjnym firmy. Adres e-mail to sekretariat@humanpartner.pl
3. Firma świadczy usługi doradcze oraz organizuje szkolenia:
a) Otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle Zgłoszenie w określonym terminie oraz w miarę dostępności miejsc na takim szkoleniu, w chwili otrzymania Zgłoszenia,
b) Zamknięte – usługa, zorganizowana dla podmiotu (posiadającego osobowość prawną), na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób, zrealizowana na podstawie indywidualnej Umowy zawartej z danym podmiotem,
zwane usługami rozwojowymi, z należytą starannością w zakresie i terminach opisanych w umowie między stronami.
4. Podczas szkolenia zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami);
5. W przypadku, gdy zorganizowanie szkoleń w formie stacjonarnej nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. obostrzenia zw. z COVID-19) ma on prawo do zmiany formy szkoleń na on-line, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§ 2 Zobowiązania stron

1. Klient zobowiązuje się do tego, że:
a. uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces szkolenia, oraz będą brali udział w ćwiczeniach i zadaniach szkoleniowych, a także dostosują się do wspólnie ustalonych w czasie szkolenia zasad, a w szczególności w sposób nie utrudniający trenerowi prowadzenie usługi rozwojowej
b. uczestnicy wypełnią ankiety badania potrzeb w sposób umożliwiający dopasowanie programu szkolenia lub/i wezmą udział w badaniu telefonicznym lub/i spotkaniu, by umożliwić opracowanie programu szkolenia zgodnego z potrzebami,
c. uczestnik ma obowiązek podpisać się na liście uczestników, oraz uczestniczyć w minimum 80% czasu usługi, aby móc otrzymać certyfikat,
d. w razie zgłoszenia potencjalnie trudnych sytuacji lub zastrzeżeń dotyczących realizacji szkolenia (np. warunków na sali szkoleniowej zapewnionej przez Klienta, która może utrudnić realizację szkolenia) przez trenera lub firmę szkoleniową w formie notatki przed szkoleniem, klient ustosunkuje się do rekomendacji przed szkoleniem, w celu uniknięcia trudnych sytuacji podczas szkolenia, lub też na drodze pisemnej poinformuje o podtrzymaniu swoich ustaleń, co wyklucza późniejszą reklamację,
e. zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,
f. w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych odrębnymi dokumentami (np. regulamin projektu, umowa)
g. Uczestnicy szkolenia umożliwią przeprowadzenie monitoringu jakości świadczonej usługi rozwojowej, poprzez:
– Ankietę ewaluacyjną,
– Wizytę monitorującą realizację usługi rozwojowej,
– Indywidualny wywiad z kadrą kierowniczą i/lub uczestnikami usługi po jej zakończeniu;
2. Organizator zobowiązuje się do:
a. dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług szkoleniowych z należytą starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą lub umową,
b. nie jest rażącym naruszeniem Umowy niezrealizowanie przedmiotu Umowy w zakresie daty oraz zmiany formy szkolenia na online z powodu działania siły wyższej lub zdarzeń losowych, jeżeli będzie on zrealizowany w innym uzgodnionym przez strony terminie.
c. zapewnienia doświadczonej kadry, posiadającej odpowiednie wykształcenie i wiedzę z zakresu realizowanej usługi rozwojowej,
d. stosowania podczas realizacji usługi różnorodnych metod i form pracy z uczestnikami,
e. dołożenia wszelkich starań by dopasować usługę rozwojową do potrzeb Klienta,
f. stałego kontaktu w godzinach pracy z Klientem w celu realizacji przedmiotu umowy na najwyższym poziomie.
g. spełnienia założonych celów usługi rozwojowej,
h. zapewnienia prowadzącego, który posiada wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zakresu usługi rozwojowej,
i. zapewnienia, iż prowadzący przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,
j. dołożenia wszelkich starań, aby dopasować usługę rozwojową do potrzeb klienta, szczególnie w przypadku realizacji usługi zamkniętej.
k. spełnienia warunków formalnych udziału w usłudze oraz zawartej umowy, w tym wydania materiałów dydaktycznych i certyfikatów uczestnikom.

§ 3 Zgłoszenie na usługę rozwojową – szkolenie otwarte

1. Uczestniczką / uczestnikiem jest osoba zgłoszona na usługę poprzez złożenie / przesłanie formularza zgłoszeniowego.
2. Dokonanie zgłoszenia na usługę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jej terminu i zakresu, odpłatności i terminu jej wniesienia.
3. Jeżeli nie umówiono się inaczej koszty swojej podróży na usługę pokrywa uczestniczka/uczestnik.
4. Dokonanie zgłoszenia na usługę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5. Ilość miejsc na każdą usługę jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Jeżeli nie umówiono się inaczej przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa w usłudze rozwojowej – szkolenie otwarte

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej rezygnacji z usługi można dokonać maksymalnie do 14 dni przed terminem rozpoczęcia usługi, przesyłając do Organizatora pismo e-mail informujące o rezygnacji z uczestnictwa w usłudze.
2. Za datę rezygnacji zusługi uznaje się datę wpływu e-maila do Organizatora.
3. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika z usługi w czasie krótszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia usługi uczestnik zobowiązany jest wskazać prawidłowo i skutecznie swojego zastępcę lub pokryć koszty usługi w 100%.

§ 5 Odwołanie usługi rozwojowej – szkolenie otwarte

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 7 dni przed planowaną datą szkolenia, w przypadkach niezależnych od Organizatora w szczególności w sytuacji, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie i przyczynach odwołania szkolenia Organizator poinformuje Zamawiającego i/lub Uczestników w najkrótszym możliwym terminie
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Organizatora
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zamawiający/Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną. Wpłacona kwota zwracana jest na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego/Uczestnika, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika, przekazywana jest na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Organizatora.

§ 6 Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym

1. Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest podpisanie Umowy szkoleniowej lub wysłanie wypełnionego i podpisanego (oraz podbitego właściwą pieczęcią, w przypadku zgłoszenia przez podmiot) skanu Zgłoszenia/Formularza zamówienia adres e-mail wskazany
w Umowie szkoleniowej/ofercie.
2. Wszelkie prawa i obowiązki oraz zakres usługi szkolenia zamkniętego reguluje umowa, o której mowa powyżej, a w przypadku usługi, która jest realizowana na podstawie Zgłoszenia/Formularza – niniejszym regulamin.

§ 7 Ochrona własności intelektualnej Organizatora i jego partnerów

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej materiały szkoleniowe nie mogą być rozpowszechniane. Uczestnik otrzymuje materiały wyłącznie na swoje własne potrzeby (do indywidualnego użytku). Materiały te są objęte prawem autorskim i należy zapewnić im ochronę. Materiały te należy traktować jako „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zakazuje się również jakiegokolwiek nagrywania zajęć.

§ 8 Zastrzeżenia prawne

1. Przekazane w ramach usługi rozwojowej informacje mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako porada prawna. Przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek decyzji lub czynności należy zasięgnąć porady prawnej.

§ 9 Zasady uczestnictwa w usłudze
1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia.
2. Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe i certyfikaty, oraz jeżeli się tak umówiono odpowiednio: nocleg w hotelu, posiłki i przerwy kawowe.
3. Przed odbyciem usługi uczestniczka/uczestnik może być zobowiązany do przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę w zakresie realizowanej usługi (Pre-Test).
4. Po odbyciu usługi uczestniczka/uczestnik może być zobowiązany do przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas usługi (Post-Test) oraz do wypełnienia ankiety oceniającej sposób realizacji usługi rozwojowej.
5. Uczestnicy zobowiązani sądo podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.
6. Udział w szkoleniu osób nietrzeźwych. Prowadzący ma prawo poproszenia uczestnika o opuszczenie sali, a w wyjątkowych sytuacjach, żądania jej opuszczenia, jeżeli zachowanie uczestnika uniemożliwia prowadzenie usługi rozwojowej.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO” informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Human Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. W przypadku działań projektowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych/ Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych, administratorem danych jest wskazana w klauzuli informacyjnej instytucja.
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej z organizacją zgłaszającą lub na podstawie zgody rozumianej jako „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego” (Art. 4 RODO). Uczestnictwo w usłudze będziemy traktować jako wyrażenie zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające.
4. W związku z przyjętym zobowiązaniem do umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzania wizytacji każdej usługi, na którą co najmniej jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie. Takiej kontroli (wizytacji, monitoringu, audytu) dokonywać mogą wyłącznie uprawnione instytucje takie jak PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operatorzy oraz inne instytucje udzielające wsparcia jak również podmioty i osoby przez powyższe instytucje upoważnione. w przypadku wykonania takiej kontroli instytucje / podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe uczestników, z zachowaniem przepisów RODO.
5. Więcej informacji o Administratorze, przetwarzaniu danych osobowych, oraz prawach przysługujących osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane dostępne są w dokumencie KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW USŁUG ROZWOJOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ HUMAN PARTNER Sp. z o.o.

§ 11 Informacja o możliwości wizytacji usługi rozwojowej

W związku z przyjętym zobowiązaniem w sprawie umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzenia wizytacji każdej usługi rozwojowej przez uprawnione instytucje (Zamawiający instytucjonalny, PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operator, inne instytucje finansujące, jednostka certyfikująca system zarządzania jakościąOrganizatora) lub podmioty/osoby przez te instytucje upoważnione.

§ 12 Postępowanie w sytuacjach nieprzewidzianych (sytuacje nieoczekiwane, nagłe, losowe, siła wyższa)

1. Zachowanie zasad bezpieczeństwa:
a. Organizatororganizuje usługi rozwojowe w salach szkoleniowych spełniających zasady BHP i ppoż.
b. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i ppoż.
2. Komunikacja w przypadku sytuacji nieprzewidzianych
a. Prowadzący usługę rozwojową ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Organizatora, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.
b. Przedstawiciel Organizatora ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Klienta w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania zmiany terminu realizacji usługi rozwojowej nie później niż 5 dni przed datą jego rozpoczęcia bez ponoszenia konsekwencji.
4. W przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo:
a) przesunięcia terminu bądź odwołania usługi – w takim przypadku klient / Uczestniczka/Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie. Klient/Uczestniczka/Uczestnik ustali wraz z Organizatorem nowy termin usługi, a w przypadku braku zgody uczestnika na nowy termin ma on prawo żądać zwrotu 100% poniesionej opłaty za usługę.W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty usługi rozwojowej przypadku braku możliwości zapewniania odpowiedniej sali zastępczej.
b) zmiany wykładowcy/doradcy na danej usłudze (wyznaczenia zastępstwa) – z ważnej przyczyny w szczególności jeżeli pierwotnie wyznaczony do realizacji usługi wykładowca/doradca nie może jej zrealizować. w takim przypadku Organizator gwarantuje równoważność kompetencji i odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy/doradcy.
c) Zmiany miejsca realizacji usługi – w porozumieniu z klientem /Uczestniczką/Uczestnikiem, jego pracodawcą oraz tam gdzie ma to zastosowanie, w szczególności w przypadku usług dofinansowanych, informowane są odpowiednio: Zamawiający instytucjonalny, PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operator, inna instytucja finansująca. W przypadku braku dostępności miejsca szkolenia Organizatorpodejmie działania do zapewnienia innej sali szkoleniowej, z zachowaniem wymaganego standardu.

§ 13 Zasady reklamacji usługo rozwojowej

1. Klient ma prawo do wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania usługi rozwojowej zgodnie z umową, w szczególności: a. świadczenia usługi rozwojowej w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, b. niedotrzymania z wyłącznej winy Organizatora określonego w Umowie terminu realizacji usługi.
2. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia szkolenia.
3. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Human Partner Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: biuro@humanpartner.pl lub doręczona osobiście do biura firmy.
4. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa i rodzaj usługi rozwojowej, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy Human Partner Sp. z o.o.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w §4 pkt. 2 niniejszej procedury.
6. Naruszenie któregokolwiek z warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.
7. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynachopóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
8. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia lub poprosić o spotkanie z realizatorami usługi w celu omówienia i skonfrontowania uwag Klienta.
9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze realizacji usług rozwojowych.
10. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje rekompensata.
11. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, Human Partner Sp. z o.o. zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:
a. umożliwienie powtórzenie szkolenia w innym terminie,
b. realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie,
c. zniżka 10 % na kolejną usługę rozwojową
d. otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.