Szybka ścieżka „Agrotech”

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można zyskać do 20 mln euro.

Obszar:

a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b)    mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

c)    dotyczą co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Adresaci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Termin naboru:od 10.09.2020 do 06.11.2020

Zasady finansowania projektu:

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
 • pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Pula środków: 100 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych zagadnieniach badawczych:

 • Opracowanie i budowa prototypu robota rolniczego z komponentami, takimi jak chwytaki, manipulatory, platforma mobilna, implementacja analizy obrazu, sterowanie, robotyczne systemy operacyjne
 • Opracowanie rozwiązań z zakresu inżynierii mechanicznej w obszarze AGRO
 • Przygotowanie prototypów usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy w obszarze rolnictwa 4.0
 • Rozwiązania techniczne realizujące zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne
 • Technologie i techniki w produkcji rolno – spożywczej dotyczące zarówno produkcji pierwotnej, jak i przetwórstwa
 • Koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów

Koszty kwalifikowalne:

– Wynagrodzenia pracowników wykonujących prace B+R.
– Odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z  aparatury naukowo-badawczej
– Podwykonastwo prac B+R.
– Pozostałe koszty operacyjne w tym materiały, surowce i koszty elementów do budowy prototypów
– Koszty pośrednie.

Źródło: NCBR

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: