how do i access the dark web reddit dark web what is on the dark web darknet black market versus darknet market

Transformacja gospodarcza

Działanie FEDS.09.04

Instytucja ogłaszająca konkurs: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Harmonogram:

  • 31 maja 2023 r. – ogłoszenie konkursu
  • 05 lipca 2023 r. – rozpoczęcie składania wniosków
  • 04 sierpnia 2023 r. – zakończenie składania wniosków

Cel szczegółowy: Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST)

Typ projektów: 9.4 A Inwestycje MŚP Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność w subregionie wałbrzyskim województwa dolnośląskiego.

Co można sfinansować?

  • zakup maszyn,
  • zakup sprzętu,
  • zakup własności intelektualnej.

Preferowane będzie wsparcie ściśle powiązane z celami procesu transformacji subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych) oraz projekty skutkujące powstaniem miejsc pracy (EPC).

Planowana łączna kwota na dofinansowania to 30 mln EUR, czyli ok. 137 700 000 PLN (nabór bez kwoty ryczałtowej)

Wysokość wsparcia:

minimalna wartość całkowita projektu 200 tys. Euro

maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 40 mln PLN

Poziom dofinansowania: 45% dla mikro i małych firm oraz 35% dla średnich przedsiębiorstw. 

 

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana konsultacjami w sprawie nowego projektu i uzyskania finansowania, to zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. 601 630 300