dark web site browser for dark web how to search in dark web dark web porn

Kredyt Technologiczny

Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki z kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny to specjalny rodzaj wsparcia finansowego, udzielanego przez kilkanaście banków komercyjnych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Program jest realizowany w ramach POIR (działanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne), a od 2023 roku będzie finansowany z nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Mogą z niego skorzystać wyłącznie firmy MŚP, które posiadają odpowiednią zdolność kredytową.

W ramach kredytu technologicznego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość otrzymania dotacji na spłatę kredytu zaciągniętego w celu wdrożenia innowacji technologicznej
w małej lub średniej firmie.

Warto pamiętać, że nowa technologia może przyjąć formę:

 • prawa własności przemysłowej,
 • wyników zakończonych prac rozwojowych,
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie musi pamiętać, że kredytu nie może wykorzystać na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Jakie wydatki mogą być kwalifikowane?

 

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:
 • przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
 • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 • w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych, ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 • nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.
 1. Zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych (czyli maszyn i urządzeń), z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 2. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 3. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

 

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana konsultacjami w sprawie nowego projektu i uzyskania finansowania, to zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. 601 630 300